Privacy Policy

นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของ บริษัท นิวทรินอส จำกัด สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีที่นิวทรินอสดำเนินการกับข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับนิวทรินอส ทางเว็บไซต์ที่ถูกควบคุมโดย บริษัท นิวทรินอส (รวมทั้งบริษัทสาขา และบริษัทในเครือ) ซึ่งเชื่อมโยงกับนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ (เรียกว่า “เว็บไซต์ของนิวทรินอส”)

นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนตัวที่ถูกรวบรวมโดยไม่ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือกับเว็บไซต์อื่นของนิวทรินอสที่ไม่เกี่ยวโยงกับนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ หรือกับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทย หรือกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่อาจเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของนิวทรินอส

กรุณาอ่านนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนใช้เว็บไซต์ของนิวทรินอส หรือก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับเรา

นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ให้นิยามกับคำว่า “ข้อมูลส่วนตัว” อย่างไร

“ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึงข้อมูลที่ระบุถึงตัวท่าน หรือข้อมูลที่อาจนำไปใช้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อระบุตัวท่าน และถูกส่งให้กับ และ/หรือรวบรวมโดยเว็บไซต์ของนิวทรินอส และถูกเก็บรักษาโดย นิวทรินอส ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างของข้อมูลส่วนตัวรวมไปถึงชื่อของท่าน ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของท่านและหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

นิวทรินอส เก็บข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอย่างไร
นิวทรินอสเก็บข้อมูลด้วย 2 วิธีการ

  • ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านส่งให้ นิวทรินอสเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ท่านป้อนเข้าสู่ช่องข้อมูลในเว็บไซต์ของนิวทรินอส ตัวอย่างเช่น ท่านอาจใส่ชื่อของท่าน ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมลของท่าน และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ในหัวข้อต่างๆ เพื่อลงทะเบียนในโครงการต่างๆของนิวทรินอส โดยติดต่อกับฝ่เซายบริการลูกค้าของนิวทรินอส หรือตอบคำถามจากการสำรวจของนิวทรินอส เพื่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านท่านไม่ควรให้ข้อมูลอื่นใดที่ไม่ได้
    ร้องขอ
  • การเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถระบุได้แบบไร้การตอบโต้ เว็บไซต์ของนิวทรินอส อาจเก็บข้อมูลเกี่ยวการเข้ามาชมเว็บไซต์นิวทรินอสของท่าน โดยที่ท่านไม่ได้จงใจในการส่งข้อมูลนั้นๆ ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุได้อาจถูกรวบรวมโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น คุกกี้ อินเทอร์เน็ตแท็ก และเว็บบีค่อน อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่งข้อมูลที่ไม่สามารถระบุได้บางส่วนผ่านไปยังเว็บไซต์ของนิวทรินอสโดยอัตโนมัติ เช่น URL ของเว็บไซต์ที่ ท่านเพิ่งเข้าไปชม และรุ่นของเบราว์เซอร์ที่คอมพิวเตอร์ของท่านใช้อยู่ เทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลแบบไร้การตอบโต้ สามารถช่วยให้การใช้งาน เว็บไซต์ ของนิวทรินอสของท่านง่ายขึ้น โดยอนุญาตให้นิวทรินอสให้บริการที่ดีขึ้น ปรับแต่งเว็บไซต์บนพื้นฐาน ของความชอบของผู้บริโภค เก็บสถิติ วิเคราะห์ แนวโน้ม และดำเนินงาน และปรับปรุงเว็บไซต์ของ นิวทรินอส คุณสมบัติบางประการนิวทรินอสเว็บไซต์ไม่อาจทำงานโดยปราศจากการใช้ เทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลแบบไร้การตอบโต้ ข้อมูลที่รวบรวมโดยเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่สามารถใช้ในการระบุตัวท่านโดยปราศจากข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถระบุได้

ในกรณีใดที่นิวทรินอสอาจเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

นิวทรินอสจะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้ผ่านเว็บไซต์ของนิวทรินอส เพื่อตอบคำถามของท่าน และให้บริการที่เพียงพอกับท่าน หลังจากที่ท่านได้ลงข้อมูลส่วนตัวบนแบบฟอร์ม ช่องข้อมูลบนเว็บไซต์ของนิวทรินอส ทางนิวทรินอสอาจใช้เทคโนโลยีการระบุเพื่อให้เว็บไซต์ “จดจำ” ความพอใจส่วนตัวของท่าน เช่น หมวดของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมบ่อยครั้ง และถ้าท่านเลือกชื่อผู้ใช้งาน (user ID) ในการใช้งานของท่าน เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวนี้กับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ เช่น แจ้งข้อมูล ข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของนิวทรินอส เชิญให้ท่านเข้าร่วมการสำรวจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของนิวทรินอส หรือแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับโปรโมชั่นพิเศษ

นิวทรินอสเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านหรือไม่

นิวทรินอสอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ใช้เว็บไซต์ของนิวทรินอส โดยนิวทรินอสจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อช่วยในการออกแบบเว็บไซต์ และผลิตภัณฑ์ของนิวทรินอสให้ดีขึ้น รวมถึงใช้ในการสื่อสารข้อมูลถึงท่าน ส่งเสริมการตลาด และการวิจัย และเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจอื่นๆ

ท่านมีทางเลือกอะไรบ้างเกี่ยวกับวิธีที่นิวทรินอส เก็บ และใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ท่านสามารถจำกัดจำนวน และประเภทของข้อมูลส่วนตัวที่นิวทรินอสได้รับจากท่านได้เสมอ โดยเลือกที่จะไม่ลงข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์ม หรือช่องข้อมูลในเว็บไซต์ของนิวทรินอส บริการออนไลน์บางประเภทของนิวทรินอสจะสามารถให้บริการกับท่านได้ ก็ต่อเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนตัวกับนิวทรินอสเท่านั้น ส่วนอื่นๆ ของนิวทรินอสเว็บไซต์ อาจถามว่าท่านต้องการเลือกที่จะออก หรือเข้าไปอยู่ในรายชื่อสำหรับการเสนอ โปรโมชั่น และบริการเพิ่มเติมต่างๆ ที่ท่านอาจสนใจ

ท่านอาจได้รับคำถามเกี่ยวกับความชอบเจาะจง หรือกล่องความชอบเจาะจงที่ให้ท่านสามารถเลือกว่าท่านไม่ต้องการให้เว็บไซต์ของนิวทรินอส ใช้เทคโนโลยีในการติดตาม เช่น คุกกี้ เพื่อที่จะ “จดจำ” ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่นชื่อผู้ใช้งาน หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ในการกลับมาเข้าชม อย่างไรก็ดีเว็บไซต์ของนิวทรินอสที่ใช้เทคโนโลยีการติดตามเพื่อเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวได้มักจะไม่ให้ทางเลือกในการเลือกออกจากเทคโนโลยีการติดตามอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์บางประเภทเปิดโอกาสให้ท่านสามารถจำกัด หรือปิดการปฏิบัติการของเทคโนโลยี การติดตามที่เก็บข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวได้

ใครสามารถเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับท่านได้

ข้อมูลส่วนตัวสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานของนิวทรินอสที่มีจำนวนจำกัด หรือโดยบางบริษัทที่ทำโครงการร่วมกับนิวทรินอส และโดยบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ที่ทางนิวทรินอส ได้ทำสัญญาให้ดำเนินกิจกรรมให้กับนิวทรินอส เราอบรมให้พนักงานของเราเกี่ยวกับความสำคัญของความเป็นส่วนตัวและวิธีบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าอย่างเหมาะสม และปลอดภัย ทั้งนี้ทางนิวทรินอสจะมีการแจ้งกลับไปยังท่าน ถ้าท่านขึ้นทะเบียนสำหรับโครงการที่นิวทรินอสทำร่วมกับบริษัทอื่นที่อาจจำเป็นต้องเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน นอกจากนี้การปฏิบัติการของนิวทรินอสยังบังคับให้บริษัทคู่สัญญา เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความลับ และใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อธุรกิจของนิวทรินอสเท่านั้น

นิวทรินอสแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลที่สามหรือไม่

ตามกฎทั่วไป นิวทรินอสไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบุคคลที่สาม นอกจากกรณีที่จำเป็นต่อการทำโครงการร่วมกัน หรือการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรมผ่านคู่สัญญา ตามกฎหมาย ทางนิวทรินอสไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีที่ท่านได้มีโอกาสในการเลือกเข้า หรือเลือกออกจากการเปิดเผยข้อมูล อย่างไรก็ดีหากทางนิวทรินอส ขายสายผลิตภัณฑ์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริษัท ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจถูกโอนให้กับผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถให้ข้อมูลหรือบริการต่างๆ กับท่านได้ต่อไป ถ้านิวทรินอสให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคล หรือหน่วยงานซึ่งมีส่วนช่วยเหลือในธุรกิจของเรา ข้อปฏิบัติของ นิวทรินอสคือบังคับให้บุคคล หรือหน่วยงานนั้นๆ เก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความลับ และใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับนิวทรินอสเท่านั้น ทางนิวทรินอสขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหากมีการเรียกร้องข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ได้รับมอบอำนาจในการขอข้อมูลเพื่อใช้ในกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงของประเทศ หรือเมื่อกฎหมายบังคับ

นิวทรินอสเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวอย่างไร

ข้อปฏิบัติของนิวทรินอส คือ เก็บรักษาข้อมูลเว็บไซต์แต่ละหน้า ที่รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ดีการเก็บข้อมูลเป็นความลับของข้อมูลส่วนตัวที่ถูกส่งผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นไม่สามารถรับประกันได้ นิวทรินอสขอแนะนำให้ท่านใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการส่งผ่านข้อมูลส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของท่าน นิวทรินอส ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ ดังนั้นเมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนตัวเข้าสู่เว็บไซต์ของนิวทรินอส ท่านจะต้องคำนึงถึงทั้งผลประโยชน์ และความเสี่ยงต่างๆ นอกจากนี้เว็บไซต์ของนิวทรินอสซึ่งครอบคลุมด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวจะแสดงการเตือน ณ เมื่อใดก็ตามที่ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของนิวทรินอส หรืออยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของนิวทรินอส ท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ภายนอกนั้นๆ ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนตัว

นิวทรินอสมีนโยบายต่างๆ ที่ทำให้การใช้และป้องกันการใช้หมายเลขประกันสังคมที่ได้รับระหว่างการทำธุรกรรมกับนิวทรินอส นโยบายของนิวทรินอสบังคับว่าหมายเลขประกันสังคมจะต้องถูกปกป้องอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเข้าสู่หมายเลขประกันสังคมโดยไม่ได้รับอนุญาต นโยบายของนิวทรินอสซึ่งดูแลด้านหมายเลขประกันสังคมใช้บังคับกับการเก็บ และการใช้หมายเลขประกันสังคมทั้งในและนอกเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

นิวทรินอสปกป้องความเป็นส่วนตัวจากเด็กอย่างไร

นิวทรินอสไม่มีเจตนาที่จะเก็บ หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวจากเด็ก (เราให้นิยามของ “เด็ก” ว่าเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี) บนเว็บไซต์ของนิวทรินอสเราไม่อนุญาตให้เด็กสั่งผลิตภัณฑ์ของเรา หรือติดต่อกับเรา หรือใช้บริการออนไลน์ใดๆ ของเราโดยเจตนา หากท่านเป็นผู้ปกครองและทราบว่าเด็กของท่านได้ให้ข้อมูลกับเรา กรุณาติดต่อเราผ่านหนึ่งในวิธีต่างๆ ที่ระบุไว้ด้านล่าง ทางเราจะร่วมมือกับท่านในการจัดการกับปัญหานี้

ท่านจะแก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือลบออกจากฐานลูกค้าปัจจุบันได้อย่างไร

ท่านสามารถขอให้นิวทรินอสลบข้อมูลส่วนตัวของท่านออกจากฐานลูกค้าปัจจุบันของเรา หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ โปรดแจ้งความจำนงให้นิวทรินอสทราบด้วยหนึ่งในวิธีต่างๆ ที่ระบุไว้ด้านล่าง เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึกของเรา เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวบางส่วนที่ท่านให้มาไว้ร่วมกับการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์

ท่านสามารถติดต่อนิวทรินอสได้อย่างไร

สื่อสารจากหนึ่งในธุรกิจ หรือจากโครงการใดโครงการหนึ่งของนิวทรินอสในอนาคต กรุณาติดต่อกับเราโดยกรอกแบบฟอร์มติดต่อที่หน้า “ติดต่อเรา” หรือ “Connect with Us” ในเว็บไซต์ที่ท่านกำลังชมอยู่ หรือโทร Nutrinos Consumer Cares 081-908-2689 หรือด้วยอีกหนึ่งทางเลือกคือการส่งจดหมายไปยังที่อยู่ต่อไปนี้

บริษัท นิวทรินอส จำกัด (นิวทรินอส คอนซูมเมอร์ แคร์)
44/419 อัมรินทร์นิเวศน์ 1 ซอย2 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กทม. 10220

สำหรับการติดต่อกับนิวทรินอสในทุกช่องทาง กรุณาแสดงอีเมลที่ได้ใช้ในการขึ้นทะเบียน (หากมี) พร้อมระบุเว็บไซต์หรือโครงการของนิวทรินอสที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวไว้ (ตัวอย่าง เช่น nutrinos.co ฯลฯ) และรายละเอียดบรรยายความประสงค์ของท่าน หากท่านต้องการลบ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน และติดต่อกับเราผ่านหน้า “ติดต่อเรา” ในเว็บไซต์นี้ กรุณาเขียน “Deletion Request” หรือ “Amendment Request”ตามความเหมาะสมไว้บนบรรทัด “หัวข้อ” ของแบบฟอร์มติดต่อ นิวทรินอสจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะตอบสนองข้อเรียกร้องที่สมเหตุสมผลในเวลาอันควร

ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าทางนิวทรินอสได้ปรับนโยบายนี้ให้ทันสมัยหรือไม่

นิวทรินอสขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายนี้โดยปราศจากการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางเทคนิค การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติทางธุรกิจที่ดี หากทางนิวทรินอสเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติของนโยบาย นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น และวันที่มีผลบังคับใช้ของการเปลี่ยนแปลงของนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวจะถูกระบุไว้ในย่อหน้านี้

นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ถูกปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา